Aslanlar

Genel Hizmetler ve Sorular

 

Kurumsallık​


 • Aile şirketleri açısından kurumsal yönetimin önemi nedir ve kurumsal yönetim ilkeleri bu şirketlere nasıl uygulanabilir?
 • Hissedarlık ve yönetimden ayrılmak için belirlenmiş kurallar var mıdır?
 • Kar dağıtımı ile ilgili ilkeler belirlenmiş midir?
 • Kurumsal yönetim çerçevesinde aile bireylerinin şirketteki rol ve görevlerinin tanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar neler olmalıdır?
 • Şirketinizin yönetimi esnasında uygulama alanı bulan ve dikkat edilmesi gereken hukuki süreçler nelerdir?
 • Şirketinizde uygulanan etkin bir hukuki denetim prosedürü mevcut mudur?
 • Şirketinizin mevcut durumu hukuki yapılanma süreçlerinin gerçekleştirilmesi açısından yeterince esnek midir?
 • Aile bireylerinin istihdamı için önerilen istihdam politikasının esasları nelerdir?
 • Şirketinizde yaşanacak olağanüstü durumlar için tasarlanmış bir planın önemi nedir, çerçevesi ne olmalıdır?
 • Rekabet yasağı aile şirketlerinde hangi düzeyde uygulama alanı bulabilir?
 • Şirket çalışanı ve aile bireyleri arasında çıkması muhtemel uyuşmazlıklar için ihtilaf çözüm mekanizması oluşturmanın işlevsel önemi ve bu mekanizmayı oluşturmanın yolu nedir?
 • Şirket değerleri, vizyon ve misyon tanımlamaları?​

İnsan Kaynakları

 • Şirket değerleriniz, vizyon ve misyonunuz tanımlı mı?
 • Şirketinizin organizasyon yapısı hedeflerinize, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına ne kadar uygun?
 • Şirket yönetimine profesyonellikte, en doğru yöneticileri görevlendirmede ne durumdasınız?
 •  Şirketinizi rekabette öne çıkartacak kişileri belirleme; kadroya katma ve elde tutmada daha ne kadar iyi olabilirsiniz?
 • Doğru aile fertlerinin doğru zamanda doğru görevle şirkete katılması için neler yapmalısınız?
 • Başta siz ve aile fertleri olmak üzere hayatta neler yapabileceğiniz konusunda fikir alma / verme, yönlendirme yapma / verme ihtiyacını görüyor musunuz?
 • Şirket hedeflerine katkının bilinmesine ve karşılığının alınmasını sağlayacak bir ücret / kazanç yönetimi uyguluyor musunuz?
 • Sizin, şirkette çalışan aile fertlerinin, yönetimin ve çalışanların eğitim ve gelişimi için neler yapılabilir?
 • Şirketinizin insan kaynakları yapılanması ne kadar etkin?
 • İnsan Kaynakları uygulamalarınız kanun ve düzenlemelere göre ne durumda?
 • Nitelikli iş gücü temini?
 • Çalışanların performans değerlendirmeleri?​

Denetim ve Mevzuat
 • Yönetim kurulu kararlarına ve yasalara istisnasız uyum gösteriyor musunuz?
 • Mali mevzuat uyumu ve finansal raporlama yönünde etkinliğinizden nasıl emin oluyorsunuz?
 • Yeni yasal değişikliklere uyum planınız var mı?
 • Kişisel sorumluluklarınızı tümüyle biliyor musunuz?
 • Risk ve kontrol sisteminiz etkin çalışmıyorsa, bundan haberdar mısınız?
 • Türk Ticaret Kanunu taslağı hakkında neleri biliyorsunuz
 • 7.KOBİ'ler için UFRS hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?​

Finans ve Raporlama​
 • UFRS ile uyumlu mali tablo ve dipnotlarını hazırlayabiliyor musunuz?
 • Hesap planınız ve muhasebe sisteminiz UFRS ile ne kadar uyumlu?
 • UFRS’ye nasıl daha az maliyetle geçebilir ve güncellemeleri etkin bir şekilde takip edebilirsiniz?
 • Finansal tablolarınız, operasyonlarınızı ve iş kollarınızın sonuçlarını ne kadar doğru yansıtıyor? Daha doğru raporlama için UFRS kapsamında yeni muhasebe politika ve tahminlerini nasıl yapabilirsiniz?
 • Faiz ve kur farkı giderlerinin finansal sonuçlara olan etkilerini nasıl yönetebilirsiniz? Hedge, forward, swap, option gibi türev enstrümanlarının finansal tablolarınıza ve operasyonel sonuçlarınıza etkileri nasıl olacak?
 • Şirket birleşmelerinin ve bölünmelerinin finansal tablolara etkileri nelerdir?
 • UFRS ile uyumlu bütçe hazırlayabiliyor musunuz?
 • Rekabet yasağı aile şirketlerinde hangi düzeyde uygulama alanı bulabilir?
 • UFRS uygulamalarına yönelik olarak çeşitli düzeylerde eğitimlere ihtiyaç duyuyor musunuz?

Büyüme

 • Büyüme planı / Stratejik yönetim?
 • Doğru işletme modelinin seçimi?
 • Operasyonlarınızı vizyonunuzla uyumlu hale getirmek?
 • Maliyet kontrolü ve yönetimi?
 • Rekabet avantajının ve yeni kaynakların belirlenmesi?
 • Büyüme planlarıyla birlikte işten çıkma seçeneklerinin de gözden geçirilmesi?
 • Ağırlıklı potansiyel vergi borçları ve vergi maliyetlerini azaltma planı?
 • İşletmenin devir planının kişisel varlık planlamanızla entegre edilmesi?
 • Planınızın aile ve üçüncü kişi hissedarlarla paylaşılması?
 • Yönetim gelişimi?
 • Şirket Varlıklarının Yönetimi
 • Yeniden Yapılandırma​

Performans Yönetimi​

 • Tedarikçilerinizle ya da pazarda fiyat konusunda nasılsınız?
 • Marjlarınızı geliştirmek için çalışın?
 • Projelerinizi hayata geçirmek için işletme sermayesini değerlendirin?
 • Genel giderlerinizi gözlemlemek ve yönetmek?
 • En üst seviyedeki gelişimin, en alt seviyede sonuçlarının gözlemlenmesi için süreçlerin incelenmesi ve dökümantasyon?
 • Şirketinizin satın alma gücünün değerlendirilmesi?
 • Yönetim kadrosunun değerlendirilmesi?
 • Rekabet yasağı aile şirketlerinde hangi düzeyde uygulama alanı bulabilir?
 • Performans değerlendirmesi ve geliştirmesi için gerekli adımların atılması?
 • Şirket değerleri, vizyon ve misyon tanımlamaları?​